Paginabegin

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen 

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkoopovereenkomsten van Wijnhuis Bollaert BV, met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 286 en met als ondernemingsnummer 0435.685.002. De verkoopsvoorwaarden zijn tevens van toepassing telkens wanneer een bestelling via de webshop van Wijnhuis Bollaert BV wordt geplaatst via sales@wijnhuisbollaert.be. Zodra de klant een verkoopovereenkomst aangaat met Wijnhuis Bollaert BV aanvaardt deze de algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven, alsmede alle rechten en plichten die uit de verkoopovereenkomst voortvloeien en dewelke kunnen verschillen per aangeboden product of dienst. Tevens erkent de klant dat enkel de algemene voorwaarden van Wijnhuis Bollaert BV van toepassing zijn op een verkoopovereenkomst die met Wijnhuis Bollaert BV wordt gesloten. 

Artikel 2. Toepasbaarheid 

De algemene voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle door Wijnhuis Bollaert BV aangeboden producten en diensten, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking, dewelke het resultaat is van onderlinge overeenstemming en schriftelijke vastlegging. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van de verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing. Indien een bepaling vervat in onderhavige voorwaarden ingaat tegen een internationaal verdrag, voor zover van toepassing, een wet, reglement of een andere dwingende regelgeving zal de desbetreffende bepaling niet toepasselijk zijn. Het niet geldig zijn van een bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden, welke onverkort van toepassing blijven. Wijnhuis Bollaert BV behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande overeenkomsten. 

Artikel 3. Inhoud 

Onder ‚Äėinhoud‚Äô wordt verstaan alle producten, teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en andere data vermeld op enige communicatie vanwege¬†Wijnhuis Bollaert BV, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, e-mails, websites of catalogi.¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†kan niet garanderen dat de inhoud geen vergissingen, weglatingen of typografische fouten bevat of dat de informatie altijd up-to-date is.¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†heeft het recht om de inhoud op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. De inhoud van de verschillende communicatievormen van¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden. Alle afbeeldingen en foto‚Äôs van producten zijn louter indicatief. De instellingen van een beeldscherm waarop de klant een website bezoekt of waarin e-mails worden geopend, kunnen de kleuren van de afgebeelde producten doen afwijken. Ook de afdrukweergave van catalogi en aanverwante documenten kunnen kleurafwijkingen teweeg brengen. De website van¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen aan de‚ÄĮ klant over haar producten en activiteiten.¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†kan niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd en geeft geen garantie dat de toegang tot de website ononderbroken, tijdig of foutloos is. Gebruikers mogen de informatie op de website kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet gebruiken voor commerci√ęle doeleinden.¬†

Artikel 4. Aanbod en bestelling 

Bestellingen via de website worden geacht door natuurlijke personen voor niet-beroepsmatige private doeleinden te worden geplaatst.¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†verbindt er zich toe de geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft ge√Įdentificeerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van deze algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie¬†bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†te kennen en te aanvaarden. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†onaanvaardbare commerci√ęle doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen. Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en/of de factuur zijn opgenomen. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is het Nederlands. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onduidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen, ofwel via email¬†sales@wijnhuisbollaert.be¬†of de klantendienst die alle werkdagen uitsluitend de maandag telefonisch bereikbaar is van 8u tot 18u op het nummer 09 230 70 56.¬†

Artikel 5. Handtekening en bewijs 

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website. 

Artikel 6. Betaling 

Alle prijzen van producten zijn aangegeven in euro en zijn inclusief btw 6% of 21%. Transportkosten, taxen en andere heffingen zijn niet inbegrepen, tenzij dit anders vermeld staat of expliciet overeengekomen is door een schrijven. Verzendingskosten worden toegevoegd na het plaatsen van een bestelling en de betaling kan uitgevoerd worden door de mogelijkheden die worden aangegeven tijdens het bestelling proces. De geldende prijzen zijn de gepubliceerde prijzen op het moment dat de klant de bestelling plaatst. De klant is Wijnhuis Bollaert BV die prijs verschuldigd die in de bevestiging werd meegedeeld. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Wijnhuis Bollaert BV worden gecorrigeerd. Alle aanbiedingen van Wijnhuis Bollaert BV zijn vrij van verplichtingen. Wijnhuis Bollaert BV kan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijnhuis Bollaert BV behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden. De betaling dient de levering vooraf te gaan. 

Artikel 7. Levering 

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†de bestelling aanvaardt. De levering van het bestelde artikel gebeurt op het door de klant opgegeven adres. De gekozen leveringsmogelijkheid be√Įnvloedt de leveringstermijn. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De klant is verantwoordelijk voor alle bijkomende taxen en heffingen.¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor alle vergoedingen die worden geheven door een derde partij. Het transport en de levering gebeuren op risico van de klant.¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†verbindt zich er toe de te leveren producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten. Indien een bestelling niet werd geleverd binnen de aangegeven termijn, wordt een onderzoek ingesteld bij de verzendmaatschappij, wat meerdere kalenderdagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden¬†overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending. Voor zover bij wet toegelaten, is de¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.¬†

Artikel 8. Herroepingsrecht producten 

Elk via de webshop besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in de winkel van¬†Wijnhuis Bollaert BV. Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking. De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post gratis terugzenden. De klant dient hierbij de volgende gegevens mee te delen: ‚Äď vermelding van de datum van bestelling, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt ‚Äď naam en adres van de klant, correct en volledig ‚Äď handtekening van de klant. Een product dient te worden teruggestuurd samen met een ingevuld en ondertekend retourdocument In geval van retour, dient de klant contact op te nemen met¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†om het retourformulier te ontvangen via mail. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier worden verzonden aan volgend retouradres: Hundelgemsesteenweg 286, 9820 Merelbeke. Hiertoe dient het retourlabel op de buitenkant van de doos te worden gekleefd waarna de doos wordt afgegeven in het postkantoor. De kosten en het risico van de terugzending zijn volledig ten laste van de klant, tenzij het product niet conform de verkoopovereenkomst werd opgemaakt of afgeleverd. In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild en onbeschadigd is en zich in de originele verpakking bevindt. Speciale aanbiedingen worden niet retour verwerkt. Indien aan alle voorwaarden werd voldaan, betaalt¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†het verschuldigde productbedrag binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de terugzending terug via overschrijving.¬†

Artikel 9. Overmacht 

Wijnhuis Bollaert BV¬†is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn/haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn/haar normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden,‚ÄĮ rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij¬†Wijnhuis Bollaert BV, hetzij zijn/haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.¬†

Artikel 10. Intellectuele Eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door¬†Wijnhuis Bollaert BV. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerci√ęle knowhow, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel van de algemene voorwaarden van¬†Wijnhuis Bollaert BV.¬†

Artikel 11. Verwerking klantgegevens (privacy) 

Wanneer producten worden aangekocht, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kan gebruikt worden voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Als deze gegevens ontbreken, dan wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse gegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige algemene voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling van een¬†product komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van¬†Wijnhuis Bollaert BV.¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft eveneens het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. Enkel klanten die hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven worden opgenomen in de nieuwsbrief van¬†Wijnhuis Bollaert BV. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant. De klant heeft het recht om zijn of haar persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan via‚ÄĮ‚ÄĮsales@wijnhuisbollaert.be¬†of telefonisch op nummer 09 230 70 56.¬†

Artikel 12. Gebreken en klachtindiening 

De klant verbindt zich ertoe de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. De waarborg van Wijnhuis Bollaert BV beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wijnhuis Bollaert BV staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wijnhuis Bollaert BV is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden. Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet schriftelijk worden gemeld via mail naar sales@wijnhuisbollaert.be. Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij Wijnhuis Bollaert BV toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 7 dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, 7 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Wijnhuis Bollaert BV verbindt zich ertoe de klacht binnen een termijn van 14 kalenderdagen na schriftelijke ontvangst te beantwoorden. Indien de levering moet teruggezonden worden naar Wijnhuis Bollaert BV, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder artikel 9. Wijnhuis Bollaert BV biedt de in de wet voorziene garanties. Wijnhuis Bollaert BV is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. 

Artikel 13. Bevoegdheid en toepasselijk recht 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de hoven en rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Gent. 

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen 

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkoopovereenkomsten van Wijnhuis Bollaert BV, met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 286 en met als ondernemingsnummer 0435.685.002. De verkoopsvoorwaarden zijn tevens van toepassing telkens wanneer een bestelling via de webshop van Wijnhuis Bollaert BV wordt geplaatst via sales@wijnhuisbollaert.be. Zodra de klant een verkoopovereenkomst aangaat met Wijnhuis Bollaert BV aanvaardt deze de algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven, alsmede alle rechten en plichten die uit de verkoopovereenkomst voortvloeien en dewelke kunnen verschillen per aangeboden product of dienst. Tevens erkent de klant dat enkel de algemene voorwaarden van Wijnhuis Bollaert BV van toepassing zijn op een verkoopovereenkomst die met Wijnhuis Bollaert BV wordt gesloten. 

Artikel 2. Toepasbaarheid 

De algemene voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle door Wijnhuis Bollaert BV aangeboden producten en diensten, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking, dewelke het resultaat is van onderlinge overeenstemming en schriftelijke vastlegging. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van de verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing. Indien een bepaling vervat in onderhavige voorwaarden ingaat tegen een internationaal verdrag, voor zover van toepassing, een wet, reglement of een andere dwingende regelgeving zal de desbetreffende bepaling niet toepasselijk zijn. Het niet geldig zijn van een bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden, welke onverkort van toepassing blijven. Wijnhuis Bollaert BV behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande overeenkomsten. 

Artikel 3. Inhoud 

Onder ‚Äėinhoud‚Äô wordt verstaan alle producten, teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en andere data vermeld op enige communicatie vanwege¬†Wijnhuis Bollaert BV, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, e-mails, websites of catalogi.¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†kan niet garanderen dat de inhoud geen vergissingen, weglatingen of typografische fouten bevat of dat de informatie altijd up-to-date is.¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†heeft het recht om de inhoud op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. De inhoud van de verschillende communicatievormen van¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden. Alle afbeeldingen en foto‚Äôs van producten zijn louter indicatief. De instellingen van een beeldscherm waarop de klant een website bezoekt of waarin e-mails worden geopend, kunnen de kleuren van de afgebeelde producten doen afwijken. Ook de afdrukweergave van catalogi en aanverwante documenten kunnen kleurafwijkingen teweeg brengen. De website van¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen aan de‚ÄĮ klant over haar producten en activiteiten.¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†kan niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd en geeft geen garantie dat de toegang tot de website ononderbroken, tijdig of foutloos is. Gebruikers mogen de informatie op de website kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet gebruiken voor commerci√ęle doeleinden.¬†

Artikel 4. Aanbod en bestelling 

Bestellingen via de website worden geacht door natuurlijke personen voor niet-beroepsmatige private doeleinden te worden geplaatst.¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†verbindt er zich toe de geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft ge√Įdentificeerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van deze algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie¬†bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†te kennen en te aanvaarden. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†onaanvaardbare commerci√ęle doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen. Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en/of de factuur zijn opgenomen. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is het Nederlands. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onduidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen, ofwel via email¬†sales@wijnhuisbollaert.be¬†of de klantendienst die alle werkdagen uitsluitend de maandag telefonisch bereikbaar is van 8u tot 18u op het nummer 09 230 70 56.¬†

Artikel 5. Handtekening en bewijs 

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website. 

Artikel 6. Betaling 

Alle prijzen van producten zijn aangegeven in euro en zijn inclusief btw 6% of 21%. Transportkosten, taxen en andere heffingen zijn niet inbegrepen, tenzij dit anders vermeld staat of expliciet overeengekomen is door een schrijven. Verzendingskosten worden toegevoegd na het plaatsen van een bestelling en de betaling kan uitgevoerd worden door de mogelijkheden die worden aangegeven tijdens het bestelling proces. De geldende prijzen zijn de gepubliceerde prijzen op het moment dat de klant de bestelling plaatst. De klant is Wijnhuis Bollaert BV die prijs verschuldigd die in de bevestiging werd meegedeeld. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Wijnhuis Bollaert BV worden gecorrigeerd. Alle aanbiedingen van Wijnhuis Bollaert BV zijn vrij van verplichtingen. Wijnhuis Bollaert BV kan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijnhuis Bollaert BV behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden. De betaling dient de levering vooraf te gaan. 

Artikel 7. Levering 

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†de bestelling aanvaardt. De levering van het bestelde artikel gebeurt op het door de klant opgegeven adres. De gekozen leveringsmogelijkheid be√Įnvloedt de leveringstermijn. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De klant is verantwoordelijk voor alle bijkomende taxen en heffingen.¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor alle vergoedingen die worden geheven door een derde partij. Het transport en de levering gebeuren op risico van de klant.¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†verbindt zich er toe de te leveren producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten. Indien een bestelling niet werd geleverd binnen de aangegeven termijn, wordt een onderzoek ingesteld bij de verzendmaatschappij, wat meerdere kalenderdagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden¬†overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending. Voor zover bij wet toegelaten, is de¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.¬†

Artikel 8. Herroepingsrecht producten 

Elk via de webshop besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in de winkel van¬†Wijnhuis Bollaert BV. Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking. De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post gratis terugzenden. De klant dient hierbij de volgende gegevens mee te delen: ‚Äď vermelding van de datum van bestelling, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt ‚Äď naam en adres van de klant, correct en volledig ‚Äď handtekening van de klant. Een product dient te worden teruggestuurd samen met een ingevuld en ondertekend retourdocument In geval van retour, dient de klant contact op te nemen met¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†om het retourformulier te ontvangen via mail. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier worden verzonden aan volgend retouradres: Hundelgemsesteenweg 286, 9820 Merelbeke. Hiertoe dient het retourlabel op de buitenkant van de doos te worden gekleefd waarna de doos wordt afgegeven in het postkantoor. De kosten en het risico van de terugzending zijn volledig ten laste van de klant, tenzij het product niet conform de verkoopovereenkomst werd opgemaakt of afgeleverd. In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild en onbeschadigd is en zich in de originele verpakking bevindt. Speciale aanbiedingen worden niet retour verwerkt. Indien aan alle voorwaarden werd voldaan, betaalt¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†het verschuldigde productbedrag binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de terugzending terug via overschrijving.¬†

Artikel 9. Overmacht 

Wijnhuis Bollaert BV¬†is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn/haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn/haar normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden,‚ÄĮ rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij¬†Wijnhuis Bollaert BV, hetzij zijn/haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.¬†

Artikel 10. Intellectuele Eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door¬†Wijnhuis Bollaert BV. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerci√ęle knowhow, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel van de algemene voorwaarden van¬†Wijnhuis Bollaert BV.¬†

Artikel 11. Verwerking klantgegevens (privacy) 

Wanneer producten worden aangekocht, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kan gebruikt worden voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Als deze gegevens ontbreken, dan wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse gegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige algemene voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling van een¬†product komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van¬†Wijnhuis Bollaert BV.¬†Wijnhuis Bollaert BV¬†zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft eveneens het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. Enkel klanten die hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven worden opgenomen in de nieuwsbrief van¬†Wijnhuis Bollaert BV. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant. De klant heeft het recht om zijn of haar persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan via‚ÄĮ‚ÄĮsales@wijnhuisbollaert.be¬†of telefonisch op nummer 09 230 70 56.¬†

Artikel 12. Gebreken en klachtindiening 

De klant verbindt zich ertoe de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. De waarborg van Wijnhuis Bollaert BV beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wijnhuis Bollaert BV staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wijnhuis Bollaert BV is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden. Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet schriftelijk worden gemeld via mail naar sales@wijnhuisbollaert.be. Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij Wijnhuis Bollaert BV toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 7 dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, 7 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Wijnhuis Bollaert BV verbindt zich ertoe de klacht binnen een termijn van 14 kalenderdagen na schriftelijke ontvangst te beantwoorden. Indien de levering moet teruggezonden worden naar Wijnhuis Bollaert BV, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder artikel 9. Wijnhuis Bollaert BV biedt de in de wet voorziene garanties. Wijnhuis Bollaert BV is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. 

Artikel 13. Bevoegdheid en toepasselijk recht 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de hoven en rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Gent.